ALV 2019

De ALV is gehouden;
een bericht over de resultaten wordt nu uitgewerkt en zal binnen afzienbare tijd met een nieuwsbericht worden aangekondigd.
Per 13/06/’19: Er staat alvast een verslag op de pagina “verslagen

Algemene ledenvergadering
Sportvereniging Gymnova-Gymnastiek
te houden op dinsdag 28 mei
In Wijk- en dienstencentrum De Plint
Prins Frederiklaan 7 te Leidschendam
Aanvang 19.30 uur

Agenda:

 1. Opening, welkomstwoord en mededelingen
 2. Ingekomen stukken; aanvulling op de agenda
  Ontvangen een brief van Remco van Amersfoort; hij verzoekt deze brief te agenderen.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
 4. Financieel jaarverslag 2018
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Kascommissie en d├ęcharge bestuur
 7. Verslag van de secretaris
 8. Verkiezing bestuursleden
  Als nieuwe leden worden voorgesteld:
  Sander Meijer, in de functie van voorzitter
  Saskia Leemans, in de functie van secretaris
  Marjet Meijer-van Ruiten, lid

  Aftredend, maar direct herkiesbaar
  Marion van Zweeden, 2e penningmeester
 9. Rondvraag en sluiting

Uit “bericht aan ouders, leden”:

Geachte ouders, leden

De stukken voor deze vergadering zullen u op aanvraag worden toegezonden.
Namens het bestuur
Stefan Jong
info@gymnovagym.nl